Uitnodiging | informatie & inspiratie bijeenkomst

28 januari Bijeenkomst Energieke Regio

Ben je ondernemer? Energieke Regio helpt bedrijven en ondernemers met het verduurzamen van hun vastgoed. Ze helpen met alle wettelijke eisen waar bedrijven de komende tijd aan moeten voldoen. Per 1 juli 2019 geldt voor bedrijven de informatieplicht energiebesparing, EML/EED. Indien een bedrijf onder de informatieplicht valt, moet men uiterlijk 1 juli 2019 rapporteren welke energiebesparende maatregelen genomen zijn. Maar dit is niet de enige maatregel op energiegebied.

Ook banken stellen steeds hoger kwaliteitseisen. Dit komt o.a. tot uiting in de eisen die men stelt aan onder andere duurzaamheid. Zo moeten kantoren per 1 januari 2023 groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben. Dit is naar verwachting een eerste stap naar meer en strengere eisen. De overheid heeft onlangs bekend gemaakt dat er voor de voorjaarsronde 2019 een budget van € 5 miljard beschikbaar is gesteld voor de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). De inschrijving hiervoor start op 12 maart 2019.

Laat je informeren door de Energieke Regio Noordoostpolder-Urk over de wettelijke eisen die eraan komen en welke kansen dit voor je onderneming biedt.

 

Persbericht | Netwerk Energieneutraal breidt uit met Energieke Regio

Emmeloord, 15 januari 2019

Persbericht

Netwerk Energieneutraal breidt uit met Energieke Regio

Stichting Energieke Regio Noord Oost Nederland heeft 14 januari de intentieverklaring van Netwerk Energieneutraal ondertekend. Daarmee ontstaat een nog breder samenwerkingsverband van actieve partners om de Noordoostpolder energieneutraal te
maken. Regiocoördinator Oene Venema: “Door samenwerking kunnen we meer bieden aan het bedrijfsleven en kunnen we samen werken aan een energieneutraal gebied”. Het Netwerk bestaat ondertussen uit circa 20 private en publieke organisaties. Doel is om energieneutraal en uiteindelijk fossielvrij te worden.

Eerste acties op gebied van samenwerking

Energieke Regio helpt organisaties en ondernemers met het verduurzamen van hun vastgoed. Maar ook helpen zij met subsidies en alle wettelijke eisen rond energiebesparing, zoals de informatieplicht energiebesparing (EML). Voor 1 juli 2019 moeten bedrijv

en aan deze verplichting voldoen. Daartoe gaan het Netwerk en Energieke Regio samen bijeenkomsten organiseren voor het MKB en voor agrarische bedrijven. Deze vinden plaats op verschillende data vanaf 28 januari. Kijk voor alle geplande bijeenkomsten op www.ernon.nl/noordoostpolder.

Het Netwerk Energieneutraal is een samenwerkingsverband van bedrijven, organisaties en inwoners uit het gebied Noordoostpolder met als doel energieneutraal en uiteindelijk fossielvrij te worden.Dat doet het Netwerk door het ontwikkelen en uitvoeren van projecten. Dit biedt kansen en die willen de partners benutten.

Noot voor de redactie:

Meer informatie via netwerknop@noordoostpolder.nl; telefoon: René Halsema, 06 5121 1697. www.netwerknop.nl; of volg ons op Twitter @NetWerkNOP;Facebook/NetwerkNOP.

Of via Energieke Regio, Oene Venema, telefoon 085 273 63 28

Bijlage: foto ondertekening intentieverklaring van het Netwerk door Oene Venema in het bijzijn van René Halsema, de tweede foto idem met op achtergrond de Netwerk regiegroep.

 

 

Het kán als je het wilt’

Urgenda: ‘2030 energieneutraal, het kán als je het wilt’

“De urgentie is voor jullie wel duidelijk.” Dat zegt Marjan Minnesma, directeur Urgenda over het gestelde doel om in Noordoostpolder in 2030 energieneutraal te zijn. Was het overal maar zo.

Minnesma is medeoprichter van Urgenda, een samentrekking van Urgente Agenda. In 2007 opgericht om de verduurzaming in Nederland te helpen versnellen. Niet alleen door erover te praten, maar ook door concrete projecten te initiëren. Hierbij wordt samengewerkt met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren.

Ze was maandagavond 12 maart gastspreker bij een bijeenkomst van Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal (NNE) bij Eigen Wijze in Bant. Bij het NNE zijn inmiddels vijftien partijen aangehaakt, die samen een brede maatschappelijke betrokkenheid vertegenwoordigen. Die betrokkenheid bleek duidelijk uit het aantal aanmeldingen voor de bijeenkomst. De zaal zat met 110 aanwezigen vol en een aantal belangstellenden moest worden teleurgesteld.

‘Achter Parijs staan’

Dat de drive om in 2030 energieneutraal te zijn in Noordoostpolder aanwezig is, is Minnesma wel duidelijk. “Maar ik wil jullie ook wat munitie meegeven, want er zijn nog steeds mensen die zeggen dat 2030 niet haalbaar is.” Er zijn volgens haar niet veel gemeenten die net als Noordoostpolder aansturen op 2030, ook de rijksoverheid houdt nog steeds vast aan 2050.

“Wat dat betreft ben ik blij dat veel landen achter ‘Parijs’ zijn gaan staan. Daarmee zeggen ze dat de temperatuur niet twee graden mag oplopen boven die van 1850, maar anderhalve graad. Dat is positief, want dat halve graadje is enorm in al zijn consequenties. Maar ik denk niet dat Rutte en andere regeringsleiders doorhadden wat ze tekenden toen ze met z’n allen achter Parijs gingen staan. Heel veel vertalen dat akkoord in een CO2-reductievoorstel van veertig procent in 2030. Maar dat is het niet! Het betekent dat we onder de anderhalve graad bijven en dat is een veel sneller pad dan wat politici nu denken.”

CO2-uitstoot blijft stijgen

Minnesma zette haar stelling kracht bij met een grafiek waaruit blijkt dat de hoeveelheid CO2-uitstoot nog steeds stijgt. “In 1990 was Nederland oprichter van het klimaatverdrag, maar we hebben de CO2 in al die jaren niets naar beneden gebracht. Alle mooie verhaaltjes in Den Haag ten spijt, het schiet niets op! Als we zo doorgaan zitten we in 2021 op een punt dat we zoveel hebben uitgestoten dat die anderhalve graad niet meer te voorkomen is.”

Als 2050 als streefdatum wordt vastgehouden, zal de temperatuur op aarde volgens de grafiek dan drie graden zijn opgelopen in plaats van anderhalf. “Er zijn experts die zeggen: ‘Dat is dan niet te voorkomen, maar we kunnen daarna de CO2 uit de lucht halen’. Eén manier is door bomen te planten. Maar om de temperatuurstijging van twee naar anderhalve graad terug te brengen, moet je alle landbouwgronden op aarde al volplanten met bomen. Dat is niet realistisch.”

Waar een wil is…

Aan 2030 vasthouden voor 0-emissie is bittere noodzaak. “Maar als we het écht willen, dan kan het!”, zegt Minnesma. “Experts die vier jaar geleden nog heel sceptisch waren over het vermogen van windmolens of elektrisch zwaar vervoer, zijn nu totaal omgeslagen. 70 procent van de raadsleden zegt nu dat duurzaamheid in hun top drie staat. Dat was vier jaar geleden nog heel anders.”

Bebouwd gebied

De vijf themagroepen van de NNE hebben tijdens de bijeenkomst zestien visies gepresenteerd van projecten die zij willen oppakken om de energietransitie te versnellen. De themagroep ‘bebouwd gebied’ gaat onder meer een warmteplan opstellen. Inwoners worden gestimuleerd om mee te doen en krijgen informatie over financieringsmogelijkheden, leningen en subsidies. Om inzicht te krijgen in hoe het moet en hoe het beter kan wordt in een wijk of dorp een kansrijk project opgestart.

“Om alle lokale initiatieven aan elkaar te verbinden, zoeken we een coördinator”, zegt Ineke Leijten, “bij voorkeur een netwerker uit de Noordoostpolder”. Ze doet verder een beroep op draagvlak vanuit de politiek, regie van de gemeente wat betreft ambitieuze doelstellingen en de beschikbaarstelling van financiële middelen.

Mobiliteit

De groep ‘mobiliteit’ kijkt naast elektrisch vervoer naar rijden op waterstof, vooral wat betreft het zware transport. “Waterstof is een kip-eiverhaal”, zegt Dirk Bernhard. “Omdat er geen voertuigen op waterstof zijn, is er dus ook geen pompstation. Maar er is geen pompstation, omdat er geen voertuigen zijn. Wij gaan kijken of er mogelijkheden zijn om een waterstoftankstation naar de polder te krijgen.”

“We gaan kennis en informatie vergaren en businessmodellen uitzetten. Lokale projecten die er al zijn, zullen we beter in kaart moeten brengen. Daarnaast gaan we bekijken wat er elders in het land gerealiseerd is. We hoeven het wiel niet twee keer uit te vinden.”

Glastuinbouw

René Wouters en Bram Bernhard willen allereerst uit de wereld hebben dat de glastuinbouw grootverbruiker is van fossiele energie. “Wat mensen zien bij de kassen zijn schoorstenen, maar er wordt gewoon energie opgewekt.” Waar de Maximacentrale 59 procent rendement haalt uit fossiele energie “en de rest in het IJsselmeer loost”, zouden de nieuwste WKK’s, volgens de glastuinders, zelfs meer dan honderd procent rendement hebben. Daarnaast wordt de uitstoot (broeikasgas) rechtstreeks de kassen ingeblazen.

Van de 42 miljard kuub gasverbruik in Nederland per jaar wordt 12,8 miljard gebruikt om stroom op te wekken. Het aandeel van de WKK’s is 2,4 miljard kuub. 0,7 miljoen kuub gas wordt nog traditioneel in de ketels van de kassen verstookt. “We gaan er keihard aan werken om dat op te lossen”, aldus Bernhard. Wat de themagroep betreft, zouden – om de energietransitie in te zetten – de WKK’s de rol van steenkool- en aardgascentrales over moeten nemen. “Centrales moeten stroom over lange afstand vervoeren waardoor je verlies krijgt. Beter is het om de energie decentraal op te wekken.”

Wat betreft verduurzaming zetten de tuinders in Luttelgeest in op aardwarmte van zo’n 70 graden op 2 kilometer diepte. Hoogweg boort al naar warmte. Bernhard en Tas beginnen volgende week gezamenlijk met de eerste brontesten. “Het tweede project is de aanleg van een warmtecircuit. Hoogweg is voldoende groot om de warmte zelf af te nemen. Wij zijn het niet, dus ik heb samenwerking gezocht met Tas. Wij willen een soort warmterotonde door het tuinbouwgebied te maken waarop zoveel mogelijk collegakwekers aan kunnen sluiten.”

Voor de energie die nodig is om de aardwarmte op te pompen, zetten de tuinders in op zonnecellen op het land en zo mogelijk drijvende panelen op de waterbassins.

Landbouw

De themagroep ‘landbouw’ is begonnen met de projectvisie energie besparen. “Door tenminste dertig procent van de individuele landbouwbedrijven besparingen te laten uitvoeren, kunnen we duidelijk in kaart brengen wat het potentieel is”, zegt Dammie Hulsebosch. “Als het economisch rendabel is, gaan we de hele sector adviseren over energiebesparende maatregelen die op korte termijn uit te rollen zijn. Zaken als asbestsanering en brandveiligheid van opstallen kunnen ook daarin worden meegenomen, waardoor je een nog breder raakvlak krijgt.”

Daarnaast zet de themagroep in op het opwekken van wind- en zonne-energie en de opslag daarvan. “Het zou mooi zijn als we samen met de netwerkbeheerder, de energieproducent en lokale marktpartijen een systeem kunnen ontwikkelen dat afname van stroom reguleert aan de hand van aanbod op het netwerk.”

Thermische accu

Een ‘slim netwerk’ moet ervoor zorgen dat koelingen gaan draaien op momenten dat er veel zonne-energie wordt aangeboden. “Stel dat een product bewaard moet worden op vier graden, maar je hebt de kans om het terug te brengen naar 3,5 als er veel aanbod is en op te laten lopen naar 4,5 als er te weinig aanbod is, dan kunnen we al die bewaarplaatsen gaan gebruiken als een thermische accu. Dat wordt heel interessant, daar zijn we van overtuigd.”

Wat betreft windenergie zou het voor agrariërs mogelijk moeten zijn om een windvanger te plaatsen met een tiphoogte van maximaal 20 meter. “Je kunt je voorstellen dat die heel goed in de windsingel geplaatst kan worden. Tussen de bomen hoeft het niet extreem op te vallen. Er zijn zelfs modellen die eruit zien als een boom.”

De themagroep ziet tevens mogelijkheden in het opslaan van wind- en zonne-energie, door deze om te zetten naar waterstof. “In de zomer hebben we weinig afname van energie, maar dan schijnt de zon het meest. Als we die energie omzetten naar waterstof kunnen we daar in het seizoen onze trekkers op laten rijden. We zijn ons ervan bewust, dat het een hele dure techniek is, maar we staan open voor ideeën.”

Grootschalige opwek en opslag

Ed van der Berg is spreker namens de themagroep ‘grootschalige opwek en opslag’: “We zijn op pad gestuurd met de opdracht energiekosten te verlagen voor inwoners, mogelijkheden te creëren voor het MKB, een bijdrage te leveren aan het gebied en aantrekkelijke vergoedingen voor grondeigenaren te regelen”.

“Maar we hoorden ook achterliggende zaken zoals: het is onze polder, we bepalen het zelf en we hebben geen behoefte aan cowboys. We gaan het zelf oplossen, willen het leefbaar houden en we willen dat revenuen lokaal terechtkomen. Met die opdracht zijn wij aan de slag gegaan.”

Inzet is een grootschalig zonnepark in Noordoostpolder. In eerste instantie gericht op gebieden tussen de windturbines langs de dijk. Een deel daarvan in de vorm van postcoderoosprojecten (PCR) en een deel vanuit de stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE).

“Het idee is nu om ook ieder dorp zijn PCR te geven. We hebben een model bedacht waarbij je zonder investering kunt meedoen en toch korting krijgt op je energierekening. Dat hebben we getoetst bij belastingdienst. Het is mogelijk en kan ook nog op grote schaal.” Voor het vergroenen van bedrijven zijn er zogeheten GVO’s, garanties van oorsprong.

“Ondernemers kunnen eigenaar worden door certificaten of aandelen. De overwinst daarvan wordt ingezet voor een fonds dat we gaan inzetten voor de omgeving. Voor de besteding zoeken we een institutionele partner, bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie die weet waar de pijnpunten liggen in de samenleving.”

Door het windpark heeft Noordoostpolder al een eigen hoogspanningsaansluiting waarop ook het zonnepark kan worden aangesloten. “Het is mogelijk om hier op grootschalige manier waterstof te gaan produceren”, zegt Van der Berg. “Je zou hier prachtig de eerste proefinstallatie op land kunnen maken. Waterstof is zeker een toekomstig scenario en daar zouden we hier in Noordoostpolder voorloper van kunnen worden.”

Voortrekkersrol Noordoostpolder in energietransitie

Energiecommissaris Ruud Koornstra was gastspreker bij de aftrap van de NNE in juli 2017. Hij volgt de ontwikkeling met belangstelling en was maandag ook aanwezig. “Vorige keer heb ik een diepe buiging voor u gemaakt voor de ambitie om in 2030 een schone energiehuishouding te hebben. Afgelopen jaar hebben wij met pensioenfondsen, overheid en wetenschap om tafel gezeten om Nederlands vernuft, Nederlands ondernemerschap en Nederlands geld bij elkaar te brengen voor de hogere doelen waar wij voor staan. Die gaan naar degenen die de hoogste ambitie uitspreken en u hoort daarbij. Ik heb uw voorbeeld de laatste jaren bij de minister en op andere plekken genoemd. In Noordoostpolder doen ze het gewoon!”

Waterstof in poedervorm

Wat betreft de ambitie van meerdere themagroepen om schone energie om te zetten naar waterstof, geeft Koornstra de tip: “Er is een Nederlands MKB-bedrijfje dat waterstof in poedervorm maakt. Water en een beetje katalysator erbij en je hebt gas. Ik adviseer u: ga poeder produceren!”

Tekst: Margé Hof

Persbericht | Netwerk Energieneutraal presenteert projecten

Netwerk Energieneutraal presenteert projecten

Emmeloord, 6 maart 2018

Op maandag 12 maart 2018 houdt Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal een bijeenkomst over projecten die ze wil realiseren. Dit vindt plaats in Eigen Wijze bij Bant van 17.00 tot 20.00 uur. Het Netwerk gaat een aantal projecten presenteren die ze wil realiseren. Daarover gaat ze in discussie met aanwezigen over wat nodig is vanuit de samenleving, politiek en overheid. Marjan Minnesma van Urgenda gaat het Netwerk en betrokkenen bijpraten en inspireren over duurzame uitdagingen. Daarnaast is energiecommissaris Ruud Koornstra aanwezig. Inwoners en bedrijven die graag iets willen betekenen voor het Netwerk zijn van harte uitgenodigd aan te schuiven. Opgave kan door een mailtje te sturen aan netwerknop@noordoostpolder.nl .

Projecten uit de themagroepen: wat hebben we nodig?

In de zomer van 2017 is het Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal aan de slag gegaan met een lokale samenwerking om Noordoostpolder zo snel mogelijk energieneutraal en fossielvrij te maken. Veel vrijwilligers nemen inmiddels deel. Het blijkt nu dat veel projecten gebaat zijn bij een actieve, faciliterende overheid. Met de verkiezingen in aantocht wil het Netwerk deze avond nadrukkelijk aangeven wat er nodig is vanuit de samenleving en de politiek cq gemeente om de projecten te doen slagen en eventueel te versnellen. Want de tijd dringt.

Marjan Minnesma is directeur van duurzaamheidsorganisatie Urgenda. Ze is bekend van de Klimaatzaak tegen de Staat die ze met met Urgenda heeft gewonnen. Minnesma is verscheidene malen gekozen tot nummer 1 van de Duurzame 100, een lijst met de invloedrijkste ‘duurzame’ Nederlanders.

Noot voor de redactie:

U bent van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. Meer informatie via netwerknop@noordoostpolder.nl; telefoon Ron Josten, 06 13046684,

www.netwerknop.nl; of volg ons op Twitter @NetWerkNOP; Facebook/NetwerkNOP.

In de pers | „Hét moet sneller, hét moet meer en hét moet beter.”

Concrete stappen Noordoostpolder Energieneutraal

„Hét moet sneller, hét moet meer en hét moet beter.” Dat zei Jetze Kempenaar maandagavond over milieumaatregelen tijdens een bijeenkomst van het NNE in het pand van de Rabobank in Emmeloord.

Earth Overshoot Day – de dag van een bepaald jaar waarop de mensheid wereldwijd net zoveel grondstoffen en voedingsmiddelen heeft verbruikt als wat de aarde in één jaar tijd kan opbrengen – viel vorig jaar al op 2 augustus. „We moeten wereldwijd vol aan de bak”, zei Kempenaar, voormalig directeur van Rabobank Noordoostpolder-Urk.

Noordoostpolder wekt als gebied meer energie op dan dat het verbruikt. „Dat is mooi, maar wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht. We leven niet onder een kaasstolp. We zullen ook als gebied veel meer moeten doen om hier als provincie, als land en als wereld uit te komen.”

Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal

Het Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal (NNE) werd een half jaar geleden gelanceerd en wordt inmiddels door zestien partijen ondersteund of onderschreven. Zij hebben de intentie ondertekend met elkaar te werken aan een energieneutraal gebied Noordoostpolder in 2030.

Kempenaar benoemde per themagroep van het NNE waar volgens hem de kansen liggen. Op het gebied van de landbouw bijvoorbeeld zijn er in Noordoostpolder innovatieve ontwikkelingen om energie te besparen en de grond minder te belasten. „Maar het zou in de landbouw eigenlijk nog slechter moeten gaan, wil ze tot veranderingen komen.”

Dammie Hulsenbosch van de themagroep erkende dat de landbouw grootverbruiker is van fossiele energie, maar genoemde innovaties zijn volgens de themagroep ‘nog weinig praktijkrijp’. „Interessant om te monitoren, maar voor nu en in de eerstkomende vijf jaar zien we dit nog niet op grote schaal in de landbouw toegepast worden.”

De werkgroep zet daarom voor de korte termijn in op besparen op energie door per agrarisch bedrijf te bekijken waar en hoe energie bespaard kan worden. Er wordt ingezet op het opwekken van wind- en zonne-energie en de opslag daarvan.

De werkgroep denkt ook aan het opzetten van een proefproject voor het omzetten van zonne- of windenergie naar waterstof. „Zodat de eerste waterstoftractor ter wereld hier in Noordoostpolder kan draaien’’.

‘Vertragen om te kunnen versnellen’

Gastspreker Thijs de la Court van het Kimaatverbond en algemeen secretaris van het Gelders Energieakkoord, haalde in zijn betoog aan niet voorbij te gaan aan innovaties die nu nog niet ‘praktijkrijp’ zijn. „Ga niet investeren in suboptimale zaken, maar ga investeren in zaken die over tien jaar de realiteit kunnen worden. Soms moet je vertragen om te kunnen versnellen.”

Het Gelders Energieakkoord is een brede samenwerking van inmiddels 200 partijen. Er wordt gewerkt vanuit 24 thematafels. „De provincie bijvoorbeeld stelt al haar betreffende gelden al ter beschikking aan die tafels. Dat zijn de broedplekken waar het gebeurt. Alle partijen moeten oplossingen bedenken, niet alleen voor een pilot, maar om op te schalen. De echte markt moet het op kunnen pakken.”

Iedere businesscase wordt doorgerekend in een onderneming. Als voorbeeld noemde De la Court een ‘deelauto’-project uitgevoerd door Lochem Energie. „Bewust daar waar mensen twee auto’s hebben. We hebben nu veertien deelauto’s en met zestig zijn we ‘break even’. Dat gaan we in twee jaar bereiken. Dan heb je een onderneming die verder wordt uitgebouwd en het verdienvermogen gaat naar de samenleving. De tweede auto verdwijnt en de deelauto zal uiteindelijk ook en masse de eerste auto vervangen.”

Gemeenten krijgen de regierol om de energiestrategie in eigen gemeente vorm te geven. „Daar ligt de uitdaging om te versnellen en concretiseren.” Gelderland wil voorop gaan in het vaststellen van een CO2-prijs of -heffing. „Als je dat als gemeente doet, dán gaat er in je afwegingen wat veranderen. Dan ga je duurzaam bouwen, want dan wordt duurzaamheid goedkoper dan niet-duurzaamheid.” De heffing gaat vervolgens in een klimaatfonds, dat volgens De la Court in 2020/’21 realiteit moet zijn. „Dan hebben we een revolverend fonds waarmee we businesscases gaan financieren.”

‘Tarief stuurt gedrag’

Het NNE heeft naast de themagroep landbouw, de groepen ‘glastuinbouw’, ‘grootschalige opwekking en opslag’, ‘bebouwd gebied’ en ‘mobiliteit’. Glastuinbouw is bewust buiten landbouw gehouden, omdat de glastuinders alleen al volgens Kempenaar 85 procent van het gasverbruik in Noordoostpolder verbruiken.

Bram Bernhard van de themagroep wilde die aantallen graag nuanceren. „Dat staat gelijk aan het gasverbruik van 60.000 huishoudens en daar voelde ik me toch wel wat schuldig over. Maar daar staat tegenover dat wij voor 80.000 huishoudens aan elektriciteit leveren.”

Die energie wordt opgewekt met warmtekrachtkoppeling (WKK) waarbij met een gasgenerator aardgas wordt verbrand. Het warme water gaat de kassen in en de opgewekte elektriciteit wordt aan het net geleverd. Energiebesparing is al sinds de energiecrisis in de vorige eeuw een hoofditem in de glastuinbouw. „20 tot 30 procent van onze kosten zijn energiekosten en tarief stuurt gedrag. Met hetzelfde energieverbruik van toen, produceren wij nu dubbel product.”

De sector zoekt daarnaast bewust naar alternatieven om fossiele energie uit te bannen. Zo wordt in Luttelgeest geboord naar aardwarmte op twee kilometer diepte, waarmee water van 70 graden omhoog wordt gehaald om de kassen te verwarmen. In Ens loopt een initiatief met houtstook, omdat daar minder goede grondlagen zijn met aardwarmte.

„Wij denken met deze initiatieven 50 miljoen kuub aardgas te kunnen besparen over een periode van drie jaar. Dat staat gelijk aan 35.000 huishoudens.”

De elektriciteit die nodig is om de pomp aan te drijven om grondwater omhoog te halen wil Bernhard zelf graag opwekken met zonnecellen. „Het probleem is echter dat de gemeente welwillend is, maar de provincie is langzamer met haar beleid.”

tekst: Margé Hof

Voor meer informatie: netwerknop.nl

geldersenergieakkoord.nl

Persbericht | Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal houdt nieuwjaar ontmoeting

Persbericht

Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal houdt nieuwjaar ontmoeting

Op maandag 15 januari 2018 houdt Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal een nieuwjaar ontmoeting. Dit vindt plaats bij de Rabobank in Emmeloord van 17.00 tot 20.00 uur. Thijs de la Court van Klimaatverbond Nederland gaat het Netwerk en betrokkenen bijpraten en inspireren over duurzame uitdagingen. Daarnaast spreekt voormalig directeur van de Rabobank Jetze Kempenaar over lokale duurzame projectmogelijkheden. Inwoners en bedrijven die graag iets willen betekenen voor het Netwerk zijn van harte uitgenodigd aan te schuiven. Opgave kan door een mailtje te sturen aan netwerknop@noordoostpolder.nl .

In de afgelopen maanden heeft het netwerk hard gewerkt om deelnemers te mobiliseren. Doel is om de Noordoostpolder energieneutraal te maken. Er zijn nu 16 partijen die het initiatief ondersteunen c.q. onderschrijven.

Het Netwerk verbindt partijen en helpt projecten te realiseren voor een energieneutrale en fossielvrije Noordoostpolder. Geïnteresseerden in deelname kunnen zich per mail opgeven of voor nadere informatie bellen met Ron Josten, telefoon 06 1304 6684.

De eindejaar ontmoeting van 11 december viel “in de sneeuw” en mocht geen doorgang vinden. Daarom deze herhaling met een nieuwjaar ontmoeting. 

Thijs de la Court
Adviseur duurzame ontwikkeling en circulaire economie

Thijs de la Court ondersteunt lokale overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij hun activiteiten op het vlak van duurzaamheid. Werkt voor Klimaatverbond Nederland. Hij is algemeen secretaris van het Gelders Energieakkoord.

 

Noot voor de redactie:

U bent van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. Meer informatie via netwerknop@noordoostpolder.nl; telefoon Ron Josten, 06 13046684,

www.netwerknop.nl; of volg ons op Twitter @NetWerkNOP; Facebook/NetwerkNOP.

 

Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal houdt eindejaarsontmoeting

Persbericht
Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal houdt eindejaarsontmoeting

Op maandag 11 december houdt Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal een eindejaarsontmoeting in de raadszaal van het gemeentehuis van 17.00 tot 19.00 uur. 

Thijs de la Court van Klimaatverbond Nederland gaat het Netwerk en betrokkenen bijpraten en inspireren over duurzame uitdagingen.

Daarnaast spreekt  voormalig directeur van de Rabobank Jetze Kempenaar over lokale duurzame projectmogelijkheden. Inwoners en bedrijven die graag iets willen betekenen voor het Netwerk zijn van harte uitgenodigd aan te schuiven. Opgave kan door een mailtje te sturen aan netwerknop@noordoostpolder.nl .

Nieuwe deelnemer aan het Netwerk: Aeres
Het Netwerk heeft een nieuwe deelnemer: Aeres (voorheen Groenhorst College). Daarmee nemen er nu in totaal 14 partijen actief deel. Het Netwerk verbindt partijen en helpt projecten te realiseren voor een energieneutrale en fossielvrije Noordoostpolder.

Meer informatie
In de afgelopen maanden heeft het netwerk hard gewerkt om deelnemers te mobiliseren. Doel is om de Noordoostpolder energieneutraal te maken. Geïnteresseerden in deelname kunnen zich per mail opgeven of voor nadere informatie bellen met Ron Josten, telefoon 06 1304 6684.

Noot voor de redactie:
U bent van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. Meer informatie via netwerknop@noordoostpolder.nl; telefoon Ron Josten, 06 13046684,
www.netwerknop.nl; of volg ons op Twitter @NetWerkNOP ; Facebook/NetwerkNOP.

Foto: Thijs de la Court

 

 

 

 

Persbericht | Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal is van start

Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal is van start

Op 11 september is het Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal enthousiast van start gegaan. Na ondertekening van de intentieverklaring in juli hebben de deelnemers nu de ambities scherp gesteld. Het gebied Noordoostpolder moet zo snel als mogelijk energieneutraal worden. Uiteindelijk doel is om de Noordoostpolder helemaal fossielvrij te maken.

Projecten realiseren en energie besparen door innovatie

Het Netwerk wil graag partijen verbinden en helpen projecten te realiseren voor een energieneutrale en fossielvrije polder. Het Netwerk gaat zich ook inzetten voor meer energiebesparing. Energie besparen is nodig en mogelijk door innovatie en zuinig met energie om te gaan.

Veel uitdagingen voor voertuigen en gebouwen

Ons land zit midden in de overgang van het gebruik van fossiele energie naar duurzame energiebronnen als zon, aardwarmte en wind. De Noordoostpolder is landelijk koploper in windenergie en zonne-energie. Maar er zijn nog tal van uitdagingen. Voertuigen gaan van benzine en diesel af en worden elektrisch aangedreven. Gebouwen gaan we niet met gas maar met elektrische warmtepompen of aardwarmte verwarmen.

Op naar een duurzame innovatie

Veel ontwikkelingen en innovaties zijn al gaande. De elektrische trekker en vrachtauto zijn er al. Voor warmte kan nu al gebruik worden gemaakt van warmtepompen of installaties op biomassa. Het is nu zaak deze innovaties op grotere schaal en duurzaam toe te passen. En dat biedt kansen voor de Noordoostpolder. Steeds meer inwoners willen investeren in schone energie en energiebesparing. En ondernemers ontdekken dat duurzaamheid gewoon goede business is.

Ondernemers die mee willen doen worden opgeroepen zich te melden bij het Netwerk. Contactpersoon Ron Josten, telefoon 06 1304 6684.

Noot voor de redactie:

Meer informatie via netwerknop@noordoostpolder.nl; telefoon Ron Josten, 06 13046684,

www.netwerknop.nl; of volg ons op Twitter @NetWerkNOP ; Facebook/NetwerkNOP.

Het Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal is een samenwerkingsverband van tot nu toe 12 organisaties; vertegenwoordigers van (maatschappelijke) ondernemingen en inwoners van de regio. Het doel van Netwerk is om projecten te realiseren of te versnellen die bijdragen aan het energieneutraal maken van het gebied Noordoostpolder.

Kick-of met Ruud Koornstra

Ondernemer Ruud Koornstra is een warm pleitbezorger van een duurzame wereld, beginnend bij duurzaam ondernemen.
Als medeoprichter van Tendris Holding, een initiëringmaatschappij voor duurzame ondernemingen waaruit onder andere de groene energieleverancier Oxxio is ontstaan, heeft Koornstra veel ervaring met de kansen die duurzaam ondernemen biedt. Als ervaringsdeskundige weet hij op een duidelijke en inspirerende wijze in te gaan op duurzaam ondernemerschap. Niet voor niets is Koornstra eind 2011 voor de derde maal bekroond tot Spreker van het Jaar. Zoals Koornstra zelf zegt: “Ik hoop iedereen, maar vooral ondernemers te overtuigen door slechts mijn ervaring met ze te delen.”